• 090-952-0441
  • imp@impressionconsult.com

IMP-TOUR

รับจัดกิจกรรม CSR

  • เราพร้อมให้บริการ จัดกิจกรรมทำดีเพื่อสังคมและกิจกรรม CSR  ในรูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น

จัดกิจกรรม CSR

  • ร่วมเป็นส่วนหนี่งของการพัฒนาการทำกิจกรรมเพื่อสั่งคมอย่างยั่งยืน
    โดยสามารถเลือกสถานที่ต้องการจัดทำรูปแบบ CSR ตามที่ท่านตรงการ
    หากท่านสนใจจัดกิจกรรม CSR เพื่อสั่งคม สามารถติดต่อได้ที่ 090-952-0441

ตัวอย่างกิจกรรม CSR

IMP-TOUR

Call Center – 090-952-0441