• 090-952-0441
 • imp@impressionconsult.com

เขาค้อ​

วันที่ 1

วันที่ 2

แผนการเดินทาง

เขาค้อ​​ (2 วัน 1 คืน)

 •  วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-พิษณุโลก – วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร – ร้านกาแฟตั๊กม้อ – วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
 • 05.00 น
  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีทีมงานคอยอำนวยความสะดวก
 • 05.30 น.
 • 12.30 น. 
 • 17.00 น.
 • นำท่านเข้าที่พัก
 • 18.30 น.
 • บริการอาหารค่ำ (2) ณ ร้านอาหาร จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • วันที่ 2 : ภูแก้วพีคจุดชมวิว 180 องศาพาโนรามา-ทุ่งกังหันลม เขาค้อ – อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ – พิพิธภัณฑ์อาวุธ (ฐานอิทธิ) – ไร่กำนัลจุล – กรุงเทพฯ
 • 07.00 น
  บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 08.00 น.
 • 12.30 น.
 • 19.30 น.
 • บริการอาหารค่ำ (6) ณ ร้านอาหาร จ.สระบุรี หลังอาหารเดินทางต่อ
 • 23.00 น.
 • ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯพร้อมความประทับใจ

IMP-TOUR

Call Center – 090-952-0441